Жемчужины знаний

Samayasya maharogad

SAMAYASYA MAHAROGAD DUHKHINAM SARVA DEHINAM EKADASIM UPAVASO'YAM NIRMITAM PARAMAUSADHAM

(HARI BHAKTI VILASA 12/110 from TATTVA SAGARA)

This Ekadasi day was created as the Supreme medicine to...

Mat kathah kurute

MAT KATHAH KURUTE YAS TU VAISNAVANAM SADA AGRATAH IHA BHOGAN AVAPNOTI TATHA MOKSAM NA SAMSAYAH

(HARI BHAKTI VILASA 10/529 from SKANDA PURANA conversation between Lord Krsna and Arjuna)

Those...

Nadyac chudrasya vipro'nam

NADYAC CHUDRASYA VIPRO'NAM MOHAD VA YADI KAMATAH SA SUDRA YONIM VRAJATI YAS TU BHUNKTE HY ANAPADI DUSKRTAM HI MANU SYASYA SARVAM ANNE PRATISTHITAM YO YASYANNAM SAMASNATI SA TASYA ASNATI KILBISAM

...

Ye naiva kriyamanena

YE NAIVA KRIYAMANENA SAHASRA DVADASI PHALAM JAYATE NA MRSA VACNI MANUSANAM MAHATMANAM

(HARI BHAKTI VILASA 14/452 from NRSINGHA PURANA Lord Nrsinghadeva speaks)

Oh Prahlada, I am not telling lies....